واحد برنامه ریزی و توسعه فرآیندها

فعالیت های واحد برنامه ریزی و توسعه فرآیندها

• استقرار نظام برنامه ریزی، استقرار نظام مدیریت پروژه، استقرار نظام ثبت و مستند سازی عملکرد همکاران، استقرار نظام مدیریت تغییرات، توسعه و بهبود فرآیندها، پروژه سنجش کیفیت زیرساخت ها

• ایجاد درک مشترک از ضرورت و اهمیت برنامه ریزی و مدیریت پروژه بین همکاران

• شناسایی و استخراج پروژه های واحدهای مختلف

• پالایش یا بازتعریف پروژه ها(درصورت لزوم) در جلسات مشترک مدیران واحد

• گردآوری ثبت اطلاعات پروژه ها در نرم افزارهای مختلف مدیریت پروژه مبتنی بر متدهای کلاسیک و چابک  

• پایش و کنترل پیشرفت طرح ها با مدل کارگروهی و جلسات هفتگی یا کنترل های موردی

• ثبت صورتجلسات و استخراج وظایف هر واحد یا فرد و پیگیری از واحدها و گزارش به مدیران ارشد مجموعه در صورت لزوم به اتخاذ تصمیم

• تهیه گزارش و تحلیل ثبت عملکرد همکاران که در قالب Request یا Task

• ارائه گزارش به مدیران واحد و تیم مدیریت به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع سازمانی به پروژه ها و فعالیتها و دستور اصلاحات لازم در صورت نیاز

• پیاده سازی ثبت و پیگیری سیستمی تغییر در سامانه مربوطه و تشکیل کمیته CAB

• مشارکت در طراحی و بازطراحی و بهبود فرآیندهای ارائه خدمت مبتنی بر استاندارد ITIL

• فرآیندهای میز خدمات فناوری اطلاعات و بهبود آن ها با تعامل واحدهای صاحب سرویس و واحد سیستم های سازمانی شامل 83 عنوان کلی، 26 طبقه کلی،59 زیرطبقه، 153 آیتم و درمجموع 253 خدمت برنامه های آتی