همکاری با مابرنامه نویس Java

  • مسلط به Spring Framework - Spring Boot - Spring Security- Spring Data
  • مسلط به مفاهیم پایگاه داده و SQL
  • مسلط به JSP/JSF
  • مسلط به Git

موارد زیر الزامی نیست اما امتیاز مثبت به حساب می آید :

  • آشنایی با لینوکس
  • آشنایی با Docker
  • آشنایی با معماری میکروسرویس

در صورت تمایل فرم زیر را دانلود و تکمیل کرده و برای ایمیل منابع انسانی به آدرس Hr@fapa-co.ir ارسال گردد.

 پرسشنامه استخدامی