واحد مالی، اداری، پشتیبانی و سرمایه های انسانی


مالی :

واحد مالی بخشی از شرکت است که با تأمین منابع وجه نقد و ساختار سرمایه شرکت‌ و اقدامات مدیران در جهت افزایش ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت و همچنین ابزارها و تحلیل‌های استفاده شده برای تخصیص منابع مالی سرو کار دارد. یکی از اهداف مهم سیستم های مالی ، ارائه اطلاعات و ارقام دقیق ، استخراج داده های مستند، پردازش مناسب و... به مدیران می باشد که باعث گرفتن تصمیمات مناسب طبق شرایط اقتصادی موجود می شود.

اداری :

  • منابع انسانی

نیروی انسانی متخصص، مهم‌ترین سرمایه‌ هر سازمان دانش‌محور است. با توجه به ماهیت فناوری فعالیت های اصلی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پویش آکس نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانی نقشی انکار ناپذیر است چرا که سرمایه اصلی سازمان و عوامل ارزش آفرین آن نیروی انسانی متخصص و مجرب می باشند.

در حال حاضر بیش از 80 کارشناس مجرب به ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه امور فناوری اطلاعات می پردازند.

از امور انجام شده برای سرمایه های انسانی شرکت می توان به : آموزش و توسعه منابع انسانی ، آموزش و توسعه مهارت ها، طراحی و اجرای سیستم های پرداخت و جبران خدمات، مدیریت انگیزه کارکنان ، مدیریت روابط کار و رفتار سازمانی، تعالی منابع انسانی ، مدیریت ارتباطات داخلی اشاره نموده.

  • قراداد ها

برنامه ریزی و تنظیم برنامه زمان بندی جهت انجام مراحل انتخاب پیمانکاران در راستای اجرای مصوبات و پروژه های تعریف شده با رعایت اصول اقتصادی و فنی مربوطه، دستور العمل ها و ضوابط جاری ، کنترل قراردادها.

پشتیبانی :

عملکرد صحیح آن باعث پیشرفت سازمان در جهت مطلوب می باشد. تلاش کلیه همکاران این واحد انجام فرآیند خرید به نحو مطلوب با در نظر گرفتن 5 اصل (کیفیت مطلوب، مقدار مناسب، قیمت مناسب، منبع مناسب و زمان مناسب) می باشد.

  • اموال 

یکی دیگر از فعالیت های واحد پشتیبانی چگونگی اعمال نظارت مالی و کنترل فیزیکی بر اموال ، نگهداری مربوطه، شناسایی اموال مصرفی و نحوه انتقال دارایی ها بعنوان اموال می باشد.

  • انبار

اهمت انبار بعنوان محل تجمع سرمایه هر سازمان بیش از پیش نمود پیدا می کند. انبار بعنوان حلقه ارتباطی و همچنین ارتباط بین زنجیره خرید و فروش مواد و کالا و خدمات محسوب می شود.

برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز ، نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دستورالعمل ها.