واحد عملیات و مانیتورینگ

ذخیره سازی اطلاعات

• نصب و راه اندازی ذخیره سازهای شرکتهای HPE, DELL EMC

• مشاوره در خصوص راه اندازی مبتنی بر سرویس درخواستی (Fine Tune)

• سایت پشتیبان، کلاسترینگ بین سایت در سطح ذخیره ساز

• راهکارهای جامع محافظت از اطلاعات

• تعمیر، نگهداری و پشتیبانی از ذخیره سازهای سازمانی

• پایش ذخیره سازها بر پایه DELL EMC SRM

سرویس دهنده

• نصب و راه اندازی کلیه سرویس دهنده های شرکت HPE

• مشاوره در خصوص خرید تجهیزات سرویس دهنده بر اساس نوع نیاز

• تعمیر، نگهداری و پشتیبانی از سرویس دهنده های سازمانی

• راه اندازی پایش سرویس دهنده بر اساس HPE One View


مجازی سازی بر پایه VMware Platform

• Server Virtualization

• Network Virtualization

• vSAN

• vRealize Operation Manger

• VDI

• Site Recovery Manager

• Log inside

• vCenter HA

• vShield

سرویس های مایکروسافت تحت شبکه

• مشاوره سرویس ها و راهکارهای مایکروسافت

• راه اندازی سرویس های مایکروسافت

• پشتیبانی و پیکربندی تجهیزات اکتیو شبکه

• Microsoft System Center

• Microsoft SharePoint

• Microsoft Exchange

• Active Directory

• DNS

• DHCP

• Policy Management

• Lync

• Skype for business

• Manage Engine


سرویس های مبتنی بر لینوکس

• Mail

• DNS

• Web Server

• SFTP

• SSH Server

• Accounting

راهکارهای تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات

• سرویس های مجازی

• پایگاه داده Oracle

• Image Base

• Physical


مدیریت و پایش سرویس

• مدیریت رخداد

• مدیریت عملیاتی

• مدیریت سرویس