پیاده سازی ITIL در سازمان ها و شرکت ها

پیاده سازی ITIL در سازمان ها و شرکت ها

با توجه به بهبود روز افزون تکنولوژی در جهان، هر سازمان در جهت ارائه خدمات برتر نیازمند بهره مندی از پیشرفته ترین تکنولوژی های دنیاست. تحقق این امر، یعنی همسو بودن با جهان برای رسیدن به اهداف آرمانی.

سازمان ها یا شرکت ها با مدیریت صحیح و اجرای فرایندهای ITIL می توانند دیدی روشن درخصوص کسب و کار خود داشته باشند. رویکردی که در نهایت، نه تنها باعث صرفه جویی در زمان و هزینه های مالی می شود بلکه می توان فعالیت های خود را به طور موثرتری تحت کنترل درآورند.

چگونگی پیاده سازی ITIL

اجرای موفق فرآیند یعنی دستیابی به موفقیت در کسب و کار و این امر مستلزم طراحی و پیاده سازی درست می باشد. ما پیاده سازی یک فرآیند موفق را منوط به اجرای موفق مراحل راه اندازی آن می دانیم و این مراحل را به شرح ذیل به انجام می رسانیم.

گام اول: شناسایی فرآیند های مورد نیاز سازمان بر مبنای عملکرد اصلی سازمان .

گام دوم: طراحی فرآیند ها در چارچوبی منظم مرتبط با کسب و کار سازمان.

گام سوم: اجرای فرآیند در شرایط مناسب و در نهایت اقدام، جهت بهبود مستمر فرآیند ها.

مراحل طراحی و پیاده سازی فرآیند های ITIL

  • طراحی و پیاده سازی فرآیند و رویه های اجرائی مدیریت رخداد (Incident Management)
  • طراحی و پیاده سازی فرآیند و رویه های اجرائی درخواست ( Fulfillment Request)
  • طراحی و پیاه سازی فرآیند و رویه های اجرائی مدیریت تغییر ( Change Management)
  • طراحی و پیاده سازی فرآیند و رویه اجرائی مدیریت پیکر بندی ( Asset Management)