خدمات تلفن بانک

ایجاد خدمت تلفن بانک، باعث سهولت در این امر گشته است.

با تلفن بانک رسالت (از طریق شماره تلفن 24930 و سپس انتخاب کلید 1) می توانید بسیاری از عملیات بانکی خود را تنها از طریق یک خط تلفن انجام دهید. این خدمت جهت انجام عملیات بانکی مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت بر روی سپرده هایشان طراحی شده است.

 • شماره مشتری + رمز تلفن بانک
 • منوی اصلی تلفن بانک
 • عملیات شبا
 • فکس گردش حساب
 • پرداخت قبوص با سپرده
 • دریافت فکس جزئیات سپرده های من
 • دریافت موجودی
 • دریافت سه گردشت آخر شتاب
 • انتقال وجه به حساب های خود
 • اطلاعات از لیست کارت ها
 • دریافت موجودی کارت
 • مسدود کردن کارت
 • دریافت فکس اطلاعات کارت ها
 • اطلاع از لیست تسهیلات
 • اطلاع از جزئیات تسهیلات
 • پرداخت قسط
 • دریافت فکس اطلاعات تسهیلات
 • تغییر رمز عبور
 • اطلاع از 3 ورود آخر موفق
 • اطلاع از 3 تلاش آخر ناموفق ورود

 • اطلاع از چک های صادرشده
 • اطلاع از چ های واگذار شده
 • اطلاع از شماره حساب با کلید میانبر
 • اطلاع از کلید میانبر با شماره حساب
 • دریافت فکس کلیدهای میانبر شماره حساب های خود
 • اطلاع از شماره کارت با کلید میانبر
 • اطلاع از کلید میانبر با شماره کارت
 • دریافت فکس کلیدهای میانبر شماره کارت های خود
 • فکس راهنمای تلفنبانک به شماره دیگر
 • فکس راهنمای تلفنبانک به همین شماره

شماره کارت (شتابی)+ رمز اینترنتی بانک (کلید2)

منوی اصلی پرداخت تلفنی

1 پرداخت کلیه قبوض 

2 دریافت موجودی کارت 

3 دریافت وضعیت کارت  
دریافت 3گردش آخر کارت
فکس صورتحساب کارت

6 مسدود کردن کارت 

7 تغییر کارت جاری 

4 کمک به خیریه 

5 پیگیری تراکنش های پرداخت  
پیگیری پرداخت قبض
پیگیری پرداخت 3 قبض آخر

 • دریافت شماره شبا بدون لاگین (کلید3)
 • دریافت شماره حساب با کارت بدون لاگین (کلید5)
 • دریافت شماره شبا با کارت بدون لاگین (کلید4)