خدمات دستگاه پین پد

خدمات دستگاه پین پد

پین پد دستگاه کارتخوانی مانند دستگاه Pos است که به شبکه بانکی متصل شده و برخی عملیات بانکی به شرح ذیل را می توان با آن انجام داد

  • تغییر رمز اول رسالت کارت
  • برداشت وجه از سایر کارت ها و انتقال آن به سپرده رسالتی
  • انتقال وجه از رسالت کارت به کارت سایر بانک های عضو شتاب و یا برعکس
  • خرید شارژ
  • پرداخت قبض
  • پرداخت قسط (در آینده )
  • Real Time ( لحظه ای ) بودن خدمات
  • و...