خودپرداز ATM

خدمات دستگاه های خودپرداز

امکان ارائه خود خودپرداز به مشتری و یا هر ارگان و شرکت پس از بررسی کارشناسان بانکی .

 • دریافت وجه
 • تغییر رمز اول و دوم(ثابت)
 • کمک به خیریه
 • دریافت شماره شبا
 • انتقال کارت به کارت
 • انتقال کارت به سپرده
 • انتقال کارت به شبا
 • پرداخت قسط
 • پرداخت قبض
 • دریافت ده گردش آخر
 • خرید شارژ تلفن همراه
 • و ....